Информатичке технологије

Електронски тест за 7. разред  из Информатичких технологија налази се на Веб адреси:

http://www.quiz-creator.com/qms/quiz.php?u819307q42549v810511611

Електронски тест за 5. разред из Информатичких технологија налази се на Веб адреси:

http://www.quiz-creator.com/qms/quiz.php?u819307q42452v-1086001659

 

Advertisements

Проверавање и оцењивање ученика

У процесу проверавања и оцењивања ученика наставник посматра понашање ученика, вреднује производе учениковог учења и испитује тако што ученику поставља питања или задатке. Цео овај поступак је у надлежности наставника тј. субјективне наставникове процене. Да би се постигла што објективније мерење и оцењивање ученичких знања потребно је што више искључити субјективни фактор у поступку оцењивања. То се постиже уочавањем и искључивањем оних елемената који утичу на субјективизам и тежњом што бољем моделу оцењивања.

Наиме у већини случајева наставник сам одлучује која је наставна област више или мање значајна, шта ученик мора да зна, да ли су битини детаљи, који поступак проверавања ће применити (писмени или усмени), да ли ће ученику постављати подпитања у поступку усменог испитивања, да ли ће му бити важније разумевање наставног градива или изношење што више чињеница, која количина знања одговара једној оцени и сл.

Један од начина да се елиминише субјективизам наставника јесте добро  конструисан тест којим ће се испитивати ученикова знања. То су прави, баждарени тестови знања  са задацима објективног типа формулисани тако да имају јасна решења под тачно дефинисаним условима на чије вредновање не може утицати било чија субјективна процена.

Добро формулисан тест  знања мора испунити метријске карактеристике које важе и  за школску оцену,  а то су ваљаност, објективност, поузданост,осетљивост и  нормираност (Бјекић  и Папић, 2005.).

Предности оваквог начина оцењивања су бројне, а међу значајнијим су:

–  већи број задатака чиме је градиво значајно покривено,

– сви ученици имају истоветне задатке (исте тежине) чиме се осим увида у лична постигнућа  стиче увид и у квалитет и количину усвојених знања на нивоу целе групе или разреда, а што је важно и за наставника и ученика,

– из мерења ученикових знања искључују се субјективне,  појединачне предности или недостаци ученика који у неким, нпр. усменим провјерама имају значаја, иако нису предмет процене и понекад утичу на утисак о квалитету ученикових знања,

– оцењивање је потпуно независно од наставника који оцењује.

Да би провјеравање ученичких знања овако замишљеним тестом било коректно сваки тест мора испуњавати услове објективности, осјетљивости и примерености по тежини. А то значи:  подразумевана независност резултата теста од наставника, адекватан распоред бодова за задатке различите тежине, а примереност теста по тежини подразумева укупну захтевност теста у односу на ученичку популацију. Тежина задатака мора бити усклађена са прописаним исходима провераваног наставног градива предвиђених Наставним планом и програмом.

Када су сви ови услови испуњени резултати теста би требали да одговарају графикону Гаусове криве, а то значи да је број лаких, средње тешких и тешких задатака уравнотежен, тако да највећи проценат ученика може решити задатке средње тежине.

а) ПРЕТЕЖАК ТЕСТ

б) ПРЕЛАГАН ТЕСТ

ц) ИЗУЗЕТНО ПРИМЕРЕНА ТЕЖИНА ТЕСТА

Баждарен тест подразумева изражавање тачних одговора бројем бодова на основу којих ће се изводити одговарајуће оцене о успешности коју је ученик постигао решавајући тест, спроводи се на репрезентативном узорку ученичке популације за коју се тест знања припрема. Баждарен тест представља објективан  мерни инструмент ученичких знања, а његов резултат реалан показатељ ученикових знања и знања на нивоу групе или одељења.

Коришћен извор: Лаловић,Р: О тестовима знања, Часопис НАСТАВА, 1-2/2009.

Видео конференција

Реч конференција подразумева скуп великог броја људи који уживо слушају предавања и дискутују о изнетим темама и идејама (слика 1.) . Видео конференција се одвија преко информационо-комуникационе технологије, између две или више удаљених локација. Одликује је пренос звука и видео снимака између простора на којима се налазе учесници конференције. Омогућава да се учесници конференције међусобно и виде и чују. У разговор се може укључити и више учесника одједном.

 

Слика 1. Видео конференција

За остваривање једне видео конференције потребно је да обе локације поседују одговарајућу хардверску и софтверску опрему. Од хардвера је потребно имати камеру, микрофон, звучнике, видео пројектор или ТВ са одговарајућим прикључцима и рачунар (слика 13.). Уколико закаже неки део хардверске опреме и дође до преноса лошег звука и слике, цела конференција може да пропадне.

 

Слика 2. Видеоконференцијски систем

Постоје различити софтвери за пословна и друга решења. За мање разговоре могу се применити и бесплатни софтвери као што су Skype, MSN Messinger, DimDim и други.

Технологија помоћу које се одвија видео конференција може да послужи за комуникацију између чујућих људи и људи са оштећеним слухом или поремећајем у говору. На тај начин се могу премостити ограничења у свакодневној комуникацији. Гестовни говор или говор рукама, као и читање са усана може да замени глас. Могућности овакве комуникације су први пут представљене у Њујорку, на Светском сајму, 1964. од стране AT&T компаније.

Транзистори

Транзистори могу бити: биполарни и униполарни. Биполарни транзистори могу бити тачкасти и слојни.Слојни транзистори имају знатно боље  особине, те се они масовно користе. Састоје се од копактне целине два  p-n споја, тако да се између две прелазне области, два p-n споја, налази полупроводнички слој заједнички за оба споја (слика 1.). Ако је заједнички слој од материјала типа n, односно p-n-p спој, биполарни транзистор је  PNP типа, док је код NPN биполарног транзистора заједнички слој од материјала p типа. Заједнички слој назива се база (B), а спољни слојеви емитор (E) и колектрор (C).

             

Слика 1. Изглед и симбол транзистора

 

Слика 2. Транзистор у струјном колу

Транзистор има три прикључне тачке: базу, емитор и колектор. Када мали једносмерни сигнал прође кроз колектор и базу, одговарајућа кола ће се укључивати или искључивати. Тада кроз емитор и колектор протекне струја велике јачине. Поред тога што се транзистор користи као електропрекидач, могуће га је користити и као појачивач напонског сигнала.

Како ради транзистор: http://www.youtube.com/watch?v=4B5l9vJOHjI

Утицај мотивације на обликовање и ефикасност е-учења

Једна од тенденција модерног друштва је и пораст општег образовног нивоа уз појачано коришћење свих средстава која човеку могу бити од користи за ту сврху. Количина новог знања повећава се великом брзином, а постојећа знања све брже застаревају. Овакав тренд ће интезивирати процес учења и усавршавања током целог живота. Савремена стратегија образовања темељи се на начелу перманентног образовања и друштва које учи.

Учење и е-учење

Учење се може дефинисати као свесна, сврсисходна и намерна активност усмерена на стицање одређених сазнања и вештина која доводи до релативно трајне промене у личности онога који учи.

Према Д.Бјекић [2] “учење је (психички) сазнајни процес трајног или релативно трајног мењања индивидуе под утицајем њене претходне активности, а може се манифестовати у њеној будућој активности“  (Бјекић, 2010).

Учење на даљину је термин који се употребљава да се опише процес учења у којем су извор знања и прималац знања физички удаљени, а између њих посредују  IКT (Информационо-комуникационе технологије). Ево неколико  дефиниција е-учења.

Према Полсену [2], Е-учење је ,,интерактивно учење у оквиру кога је садржај учења доступан on-line и обезбеђује аутоматски фидбек за све ученикове активности“ (Paulsen, према Devedžić, 2006:2).

Према Америчком друштву за тренере и развој [2]  ,,е-учење означава садржаје наставе или искуства учења која се дистрибуирају и чине доступним помоћу електронске технологије (ASTD, 2006). Првобитна одређења e-учењa сагледавају као процес учења технолошки подржан коришћењем рачунара, односно ,,учење олакшано и подржано коришћењем информационе и комуникационе технологије, спектар активности које подржавају учење; у центру процеса е-учења је сам процес учења, а технолошка решења само су подршка…“ (Web Glossary, 2007).

Појам е-учење се користи да означи разноврсне процесе, какви су учење коришћењем веба, учење коришћењем рачунара (засновано на могућностима рачунара), виртуелне учионице, дигитална колаборација, а пренос је обезбеђен преко Интернета, интранета, аудио и видео трака, сателитскот преноса, интерактивне телевизије или компакт дискова.

О утицају мотивације на обликовање и ефикасност учења детаљније на адреси:

https://skydrive.live.com/P.mvc#!/view.aspx?cid=A7D5AF1E57E1DEEC&resid=A7D5AF1E57E1DEEC%21103

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.